arrow_upward

Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁKAZNÍKOV SPOLOČNOSTI
JUVENTAS s.r.o.
so sídlom Malogútorská 10, 900 43 Hamuliakovo
IČO: 46449035
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 79249/B
konajúca prostredníctvom: Tatiana Forgáčová, konateľka
Telefón: +421 (0) 918 606 859
www.juventas.sk


Ochranu osobných údajov berieme vážne. Je pre nás dôležité, aby Vaše osobné údaje boli v bezpečí. 
Všetky osobné údaje, ktoré sme získali Vašou registráciou na našej webstránke, boli do 24.05.2018 spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.
Od 25.05.2018 sú Vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

Implementovali sme rozličné bezpečnostné systémy na ochranu údajov. S vylepšovaním technológií vylepšujeme aj tieto bezpečnostné systémy, využívame kontrolu prítomnosti vírusov, antivírové programy a viacúrovňový firewall. Zároveň osoby – sprostredkovatelia – ktoré prichádzajú do kontaktu s Vašimi údajmi, sú náležite poučení o povinnosti zachovávať mlčanlivosť a komunikácia s nimi prebieha cez šifrovanú komunikáciu.
Vaše údaje, ktoré u nás uchovávame, sú zabezpečené na serveroch heslom a šifrovaním a je z nich vytváraná zabezpečená záloha. Zároveň pravidelne aktualizujeme záznamy o spracovateľských činnostiach v zmysle právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov a európskych štandardov.
Zoznamy našich zákazníkov v listinnej podobe sú uložené v uzamknutej kancelárii v chránenej budove. Robíme všetko pre to, aby aj mimo počítačových systémov boli Vaše údaje v bezpečí.
Ak by náhodou boli naše systémy napadnuté hackerským útokom, či by bol náš systém inak napadnutý a vznikla by čo i len hrozba úniku dát a poškodenia Vašich práv, budete do 72 hodín informovaní o prijatých opatreniach a zároveň v tej istej lehote budeme komunikovať aj s dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov v SR – s Úradom na ochranu osobných údajov.

V prípade, ak máte ďalšie otázky, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť.

I.
Kde nás môžete kontaktovať?
Pre uplatnenie Vašich práv týkajúcich sa ochrany osobných údajov (uvedených nižšie v čl. VII.), Vám poskytujeme kontaktné údaje našej spoločnosti:
A. Pre poštovú komunikáciu použite nasledovné kontaktné údaje:
JUVENTAS s.r.o., Malogútorská 10, 900 43 Hamuliakovo
B. Pre elektronickú komunikáciu použite kontaktný údaj:
juventas@sjuventas.sk
C. Pre telefonickú komunikáciu použite
telefónny kontakt: +421 (0) 918 606 859

Ďalšie informácie sú zverejnené na webovej stránke: www.juventas.sk

II.
Kto u nás zodpovedá za plnenie všetkých povinností v oblasti ochrany osobných údajov?
Vzhľadom na skutočnosť, že nám predmetná povinnosť nevyplýva z právnej úpravy, nemáme určenú žiadnu zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov, pričom všetky a akékoľvek povinnosti a záväzky si v tejto sfére plníme sami s najvyššou odbornou starostlivosťou, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

III.
Aké Vaše osobné údaje spracúvame? Z akých dôvodov? Na aké účely?
Osobné údaje spracúvame iba v nevyhnutnom rozsahu (najmä v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny kontakt, e-mailový kontakt), pričom nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov (tzv. citlivé osobné údaje).
Osobné údaje našich klientov spracúvame na účely týkajúce sa predaja tovaru, avšak iba v minimálnom rozsahu tak, aby bola dodržaná zásada minimalizácie účelu spracúvania osobných údajov ustanovená v GDPR, podľa ktorej prevádzkovateľ môže osobné údaje získavať iba na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely.
Osobné údaje našich klientov spracúvame zákonným spôsobom, a to iba v medziach právnych základov, ktoré sú ustanovené v článku 6 ods. 1 GDPR (zjednodušene povedané - spracúvať Vaše osobné údaje môžeme iba vtedy, ak ide o jeden z týchto dôvodov [1]). V tomto prípade zdôrazňujeme, že medzi predmetné právne základy, na základe ktorých je možné spracúvať Vaše osobné údaje, sa zaraďuje aj danie súhlasu Vašej osoby so spracúvaním osobných údajov, avšak iba v prípade, ak neexistuje iný právny základ (t.j. ak je dôvodom pre spracúvanie osobných údajov plnenie zmluvy, a teda, Vaše osobné údaje je nevyhnutné spracúvať preto, aby sme Vám mohli riadne dodať tovar alebo poskytnúť službu (napr. zaslať Vám potvrdenie objednávky na Váš e-mail, priradiť Vašu platbu k objednávke, zaslať Vám tovar na Vami uvedenú adresu), nevyžaduje sa pre tento prípad ešte aj Váš osobitný súhlas so spracúvaním osobných údajov).

[1] Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje iba, ak:
• dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
• spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
• spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
• spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
• spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
• spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
• dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovom obchode www. mirra-lux.sk, aby predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mailová adresa pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania tovaru alebo informácií o novinkách a akciových ponukách, a spracovával ich vo svojom informačnom systéme. 

Ako prevádzkovateľ spracúvame výlučne Vaše osobné údaje, a to na tieto účely a na základe týchto právnych základov:

a) Objednávka tovaru

Osobné údaje
    
Účel
    
Právny základ
meno,
priezvisko,
adresa (ulica, PSČ, mesto),
telefón,
e-mail
 
Uzavretie zmluvy, možnosť spracovania objednávky a riadneho doručenia objednaného plnenia (tovaru, služby) klientovi, vystavenia faktúry, ako aj možnosť realizovania úhrady ceny za plnenie a jej spárovanie s objednávkou
 
článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR:
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

b) Súťaže, Ankety, Registrácia na webe

Osobné údaje
    
Účel
  
Právny základ
meno,
e-mail
 
Zapojenie sa do súťaže organizovanej prevádzkovateľom, vyhodnotenie súťaže a odovzdanie výhry klientovi ako výhercovi, prispôsobenie našej ponuky individuálnym potrebám klienta. Pri organizovaní spotrebiteľskej súťaže spracúvame osobné údaje súťažiacich iba po dobu trvania súťaže. Akonáhle súťaž skončí, vyhodnotíme výhercov a odovzdáme výhry, osobné údaje všetkých zúčastnených účastníkov odstránime
 
článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR:
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

c) Priamy marketing

Osobné údaje
    
 Účel
  
Právny základ
meno,
e-mail
 
ponuka tovarov a služieb prostredníctvom elektronickej pošty, informácie o plánovaných akciách, reklamné a marketingové aktivity, odosielanie noviniek, rád, tipov a trikov
 
článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR:
spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa (v zmysle Recitálu 47 GDPR sa spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu môže považovať za oprávnený záujem prevádzkovateľa)
d) Odporúčania na výrobky

Osobné údaje
  
Účel
  
Právny základ
Meno
 
Vaše odporúčanie (referenciu) na naše produkty uverejňujeme len na základe Vášho výslovného súhlasu s takýmto použitím, ktorý nám udeľujete v odpovedi na samostatný e-mail, v ktorom Vás o povolenie požiadame. Vašu fotografiu zverejňujeme len s Vaším súhlasom a kedykoľvek, ak svoj súhlas odvoláte, Vašu fotografiu aj odporúčanie zo stránky odstránime a Vaše údaje zlikvidujeme. Vaše údaje inak pseudonymizujeme /anonymizujeme, pokiaľ je náš záujem zachovaný a takým štýlom, aby údaje boli chránené. Zároveň vyhlasujeme, že citlivé údaje o Vašej sexuálnej orientácii, zdravotnom stave, príslušnosti k rase, či etniku nezverejňujeme.
 
Podmienky vyjadrenia súhlasu Článok 7, ods. 2 GDPR:
Ak dá dotknutá osoba súhlas v rámci písomného vyhlásenia, ktoré sa týka aj iných skutočností, žiadosť o vyjadrenie súhlasu musí byť predložená tak, aby bola jasne odlíšiteľná od týchto iných skutočností, v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme a formulovaná jasne a jednoducho. Akákoľvek časť takéhoto vyhlásenia, ktorá predstavuje porušenie tohto nariadenia, nie je záväzná.
e) Komentáre pod výrobkami na našej webstránke

Osobné údaje
 
Účel
 
Právny základ
Meno
  
Ak komentujete na našej webovej stránke účinky, skúsenosti s niektorým výrobkom, stlačením tlačidla pridať komentár súhlasíte so zverejnením Vami uvedených osobných údajov v komentári (meno, priezvisko, nick, gravatar, fotografia a obsah komentára). Vami zadané osobné údaje nepoužívame na iné účely. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Komentáre sa riadia privacy policy od sprostredkovateľa plaformy Disqus a našimi zásadami spracovania osobných údajov.
  
Spracúvanie bez potreby identifikácie (Článok 11, GDPR)
Ak si účely, na ktoré prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, nevyžadujú alebo prestali vyžadovať od prevádzkovateľa, aby identifikoval dotknutú osobu, prevádzkovateľ nie je povinný uchovávať, získať alebo spracúvať dodatočné informácie na zistenie totožnosti dotknutej osoby výlučne na to, aby dosiahol súlad s týmto nariadením.
IV.
Komu sa Vaše osobné údaje poskytujú?
Osobné údaje našich klientov chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou osôb, ktoré zabezpečujú vedenie účtovníctva našej spoločnosti, IT infraštruktúru, zasielateľské služby, fakturačné webové nástroje, administratívne asistentské práce, a z tohto dôvodu sa považujú nielen za „sprostredkovateľa“, ale aj príjemcu v zmysle GDPR. 
1. Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, vložka č. 803/S
2. Direct Parcel Distribution SK. s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 26367/B
3. TOPTRANS EU, a.s., stredisko Bratislava, so sídlom Na Priehon 50, 949 05 Nitra, prevádzka Logisické centrum, Priemyselná 1637/3, 900 21 Svätý Jur, IČO: 36 703 923, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 10363/N                                                        
4. Poskytovateľ IT služieb - Marcel Sásik, Okružná 28/1, 972 51 Handlová
5. Účtovníctvo: BeJa, s. r. o., so sídlom Strečnianska 13, 851 01 Bratislava V, IČO 25 684 160, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č.10434/B
6. V prípade poverenia nového sprostredkovateľa splníme oznamovaciu povinnosť voči Vám ako dotknutej osobe zaslaním aktualizovaného zoznamu sprostredkovateľov na e-mailovú adresu. 

Výber našich partnerov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich spoľahlivosti a odbornej starostlivosti pri spracúvaní osobných údajov našich klientov, pričom tieto subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci, či iným subjektom.

V.
Prenášame Vaše osobné údaje mimo Európskej únie?
Osobné údaje našich klientov neprenášame do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie, a uvedené ani neplánujeme, preto si naši klienti môžu byť istí ochranou osobných údajov, ktoré spracúvame pri našej činnosti.

VI.
Po akú dobu uchovávame Vaše osobné údaje?
Vzhľadom na vyššie uvedené je doba uchovávania Vašich osobných údajov 5 rokov (slovom päť rokov), a to pri každom jednotlivom účele spracúvania osobných údajov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak (dlhšiu dobu spracovávania). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania/do namietnutia oprávneného záujmu/profilovania je spracovanie Vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali/oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo profilovanie vašich údajov namietli.
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov zabezpečujeme ich výmaz, prípadne anonymizáciu, a to plne v súlade s GDPR a Zákonom.

VII.
Aké sú Vaše práva voči nám v oblasti ochrany osobných údajov?
Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva:
a) Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás môžete kontaktovať?“.
b) Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov
Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás môžete kontaktovať?“.
c) Právo na vymazanie osobných údajov
Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:
• osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
• odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
• namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
• osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
• osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;
• osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.
Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás môžete kontaktovať?“, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje, aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov).
d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:
• ste napadli správnosť osobných údajov;
• spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
• už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
• namietate voči spracúvaniu.
Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás môžete kontaktovať?“, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.
e) Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov: 
a) nevyhnutné splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo 
b) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Ak sa Vaše údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás môžete kontaktovať?“.
Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
f) Právo na prenosnosť osobných údajov
Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi).
g) Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás môžete kontaktovať?“.
h) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
V prípade podozrenia, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu Zákona, či nariadenia GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk.

VII.
Aké sú Vaše práva voči nám v oblasti ochrany osobných údajov?
Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva:
a) Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás môžete kontaktovať?“.
b) Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov
Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás môžete kontaktovať?“.
c) Právo na vymazanie osobných údajov
Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:
• osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
• odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
• namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
• osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
• osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;
• osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.
Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás môžete kontaktovať?“, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje, aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov).
d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:
• ste napadli správnosť osobných údajov;
• spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
• už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
• namietate voči spracúvaniu.
Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás môžete kontaktovať?“, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.
e) Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov: 
a) nevyhnutné splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo 
b) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Ak sa Vaše údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás môžete kontaktovať?“.
Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
f) Právo na prenosnosť osobných údajov
Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi).
g) Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás môžete kontaktovať?“.
h) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
V prípade podozrenia, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu Zákona, či nariadenia GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk.

VIII.
Ste povinný nám poskytnúť Vaše osobné údaje?
Poskytnutie Vašich osobných údajov je v zásade dobrovoľné, avšak niektoré Vaše osobné údaje sa vyžadujú pre riadne plnenie zmluvy (t.j. pre riadne a včasné poskytnutie tovaru a služby), a preto ak k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti súvisiace s dodaním tovaru alebo služby.

IX.
Získavame Vaše osobné údaje aj z iných zdrojov, než od Vás?
Nie, všetky osobné údaje, ktoré spracúvame, pochádzajú výslovne od zákazníkov, ktorí prejavia záujem o tovar alebo informácie a rady, ako sa starať o svoje zdravie.

X.
Aké základné technické a organizačné opatrenia sme prijali na ochranu Vašich údajov?
Za účelom čo najvyššej ochrany Vašich osobných údajov sme do procesov spracúvania osobných údajov implementovali nasledovné zabezpečenia a prijali tieto technické a organizačné opatrenia:
• Máme vypracovanú internú dokumentáciu týkajúcu sa spracúvania osobných údajov a ich ochrany, pričom táto je plne v súlade s GDPR a Zákonom,
• Všetky osoby, ktoré majú na základe nášho poverenia prístup k Vašim osobným údajom, sme poučili a tieto osoby spracúvajú Vaše osobné údaje na základe našich pokynov, ktoré sú v súlade s GDPR a Zákonom,
• Pravidelne preškoľujeme osoby, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje na základe nášho poverenia,
• Realizujeme pravidelný monitoring právnych predpisov v oblasti osobných údajov,
• Výber našich partnerov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich spoľahlivosti a odbornej starostlivosti pri spracúvaní osobných údajov našich klientov, pričom tieto subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona,
• Všetky stránky a aplikácie, na ktorých sa uchovávajú vaše osobné údaje, sú chránené heslom a šifrovaním.

XI.
Realizujeme automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?
Nevydávame žiadne rozhodnutia, ktoré by boli založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré by malo právne účinky, ktoré by sa Vás týkali alebo by Vás podobne významne ovplyvňovali.

XII.
Ďalšie súvisiace informácie

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás môžete kontaktovať?“

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, oznámime Vám to e-mailom a uverejníme ich na našej webovej stránke.

Podmienky ochrany osobných údajov sú platné od 24.5.2018.


phone
Zavolajte nám na telefónne číslo:
+421(0) 918 606 859
email
Napíšte nám na e-mail:
juventas@juventas.sk
send
Prihláste sa k odberu noviniek
Buďte informovaný ako prvý!
Zadaním e-mailovej adresy dávate výslovný a bezvýhradný súhlas so spracovaním osobných údajov
Značka JUVENTAS Vám ponúka široký sortiment kvalitných masážnych stolov drevených, pevných, skladacích ako i rehabilitačných určených pre komfortný relax a liečebné kúry.
share
Sociálne spojenie
©2024 www.juventas.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

navrhol, naprogramoval a rozhýbal